Program konferencie EnergyCamp 2013

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

18.04.2013 - štvrtok

 8:009:00Registrácia účastníkov 
9:009:20Ing. Kosa Pavol (Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica)
Ing. Stanek Ján (CHASTIA s.r.o., TERMOKLIMA s.r.o.)
Zahájenie konferencie
Príprava energetických stavieb9:209:45Dr. Ing. Šoltésová Kvetoslava, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská BystricaNová smernica EÚ o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ (detaily prednášky)
9:4510:10Ing. Dian Miroslav, Energy System Group s.r.o.
Ing. Holúbek Marián, Energy System Group s.r.o.
Úverovo-grantové programy EBRD, EIB na podporu financovania projektov energetickej efektívnosti (detaily prednášky)
Na Slovensku je množstvo možností ako finančne zabezpečiť realizáciu projektov a investičných zámerov v energetike, priemysel, bytovom sektore a obnoviteľných zdrojoch energie. Toto dokladá aj úspešnosť a výsledky úverovo-grantových liniek EBRD a teraz už aj EIB a výsledky v predchádzajúcich piatich rokoch. Súčasťou prezentácie je aj niekoľko prípadových štúdií zrealizovaných projektov.
10:1010:30Prestávka na kávu
10:3011:00Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. PopradNavrhovanie a vyhodnocovanie energeticky efektívnych riešení pre CZT v procese predprojektovej a projektovej prípravy stavieb (detaily prednášky)
Komplexný pohľad na problematiku optimálneho riešenia jednotlivých častí CZT - zdroje tepla, optimalizácia potrubných rozvodov, riadenie čerpadiel a podobne.
Problematika správneho návrhu kombinovaných zdrojov tepla - plynové kotly, kotly na biomasu, KGJ, solárne zariadenia a podobne. Príklady nevhodných riešení. Zásady správneho navrhovania, pričom cieľom je funkčne bezproblémové a energeticky čo najoptimálnejšie riešenie.
11:0011:20Ing. Bešenej Kamil, TERMOKLIMA s.r.o. PopradTepelno-hydraulické simulácie tepelných sietí v príkladoch - optimalizácia investičných a prevádzkových nákladov (detaily prednášky)
Simulácia rôznych prevádzkových stavov tepelnej siete pri rôznych klimatických podmienkach už v rámci predprojektovej a projektovej prípravy. Optimalizácia tepelných sietí z pohľadu investičného a prevádzkového. Vplyv vhodného návrhu tepelného spádu na investičné náklady i ekonomiku prevádzky. Výpočet ročných tepelných strát v potrubí, ročnej spotreby elektrickej energie. Využitie moderných softvérových prostriedkov - TERMIS.
11:2011:40Smrekovský Štefan, DATATHERM spol. s r. o.Komplexné riešenie CZT v Novej Dubnici. Vplyv parametrov tepelnej siete na celkovú efektívnosť výrroby elektrickej energie a tepla z biomasy. Skúsenosti z prevádzky. (detaily prednášky)
Skúsenosti z prevádzkovania biomasového zdroja s výrobou elektrickej energie v podmienkach Novej Dubnice.
11:4012:00Ing. Krivčík Miroslav, CSc.Pevnostné analýzy potrubných systémov - praktické odporúčania pre projektantov, investorov a prevádzkovateľov (detaily prednášky)
Charakteristika potrubného systému. Zaťaženie potrubného systému. Kritériá hodnotenia výpočtov. Poznámky k technickým výpočtom. Príklady nesprávneho návrhu kompenzácií dilatácií potrubných systémov.
12:0013:30OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
Realizácia a prevádzka energetických stavieb13:3014:05 Dipl. Ing. Minarik Paul, ENERGIECOMFORT WienVýstavba kotolní na biomasu v systéme CTZ na Slovensku (detaily prednášky)
Skúsenosti s prevádzkou biomasových kotolní na Slovensku. Know how transfer z Rakúska na Slovensko.
14:0514:30Ing. Pajchl Miroslav, COFELY a.s.Komplexné riešenie zásobovania teplom -  diverzifikácia výroby tepla s využitím obnoviteľných zdrojov v Moldave nad Bodvou (detaily prednášky)
Predstavenie, na slovenské pomery unikátneho riešenia, zásobovania teplom s diverzifikáciou palivovej základne v Moldave nad Bodvou. Biomasová kotolňa, dve plynové kotolne, plynová kogeneračná jednotka, nákup odpadového tepla z bioplynovej stanice. Všetky zdroje tepla sú do určitej miery vzájomne zastupiteľné.  Pripojenie na centrálny dispečing spoločnosti COFELY a.s. v Bratislave.
14:3014:55Ing. Mravec Miroslav, HERZ, spol. s r. o.Skúsenosti s návrhom, realizáciou a riadením biomasového zdroja tepla v Moldave nad Bodvou (detaily prednášky)
Aby sme naplnili očakávania investora s prevádzkou zdroja tepla na biomasu je potrebné už na začiatku projektu úzko spolupracovať s projektantom a budúcim prevádzkovateľom zariadenia. Spoločne hľadať odpovede  na otázky typu: ako budeme plniť sklad paliva, aké budeme mať palivo, čo očakávame od prevádzky zariadenia, ako sa budú technologické zariadenia spaľujúce biomasu správať v existujúcej tepelnej sieti budúceho prevádzkovateľa. V prednáške zhodnotíme ako sa nám podarilo odpovede na tieto otázky realizovať v projekte v Moldave nad Bodvou.
14:5515:25Ing. Bešenej Marián, Spravbytherm s.r.o. KežmarokDistribuovaný systém výroby tepla z biomasy v podmienkach mestského CZT (mikrobiomasa) (detaily prednášky)
Predstavenie, v podmienkach Slovenska, ojedinelého spôsobu riešenia diverzifikácie palivovej základne inštalovaním jedného kotla na biomasu do každej plynovej kotolne v rámci CZT. Skúsenosti s návrhom, realizáciou a prevádzkou. Špecifiká využitia drevnej štiepky z rýchlorastúcich vŕb. Problematika logistiky zásobovania biomasou v podmienkach husto zastavaných sídlisk. Ekonomika prevádzky - pelety, drevná štiepka, zemný plyn.
15:2516:00Prestávka na kávu 
16:0016:30DI Kornfehl Markus, Vedúci predaja KÖB / MAWERA, Vorarlberg, RakúskoMožnosti a hranice spaľovania biomasy (detaily prednášky)
Hospodárnosť prevádzky zariadení na spaľovanie biomasy s ohľadom na obsah vody v palive. Príklady zariadení.
16:3017:10Ing. Wöllner Miroslav, MENERT s.r.o.Projekty výroby energie z biomasy pyrolytickou cestou (detaily prednášky)
Pyrolýza znamená premenu biomasy na pyrolýzny plyn, ktorý poháňa kogeneračnú jednotku. Vyrobená elektrická energia je predávaná do verejnej siete za zvýhodnenú výkupnú cenu a teplo je dodávané do teplárne. Preferovaným palivom je slama, umožňujúca efektívnejšiu produkciu energií ako bioplynová stanica pri porovnateľnom investičnom náklade.
17:1017:50Ing. Thonhauser Peter, Dalkia Industry Žiar nad Hronom, a.s.Výroba energie z biomasy splyňovaním (detaily prednášky)
Zmena palivovej základňa granulačného uholného kotla inštaláciou predradenej technológie. Splyňovanie biomasy a následná výroba energie za účelom výroby elektriny a dodávok tepla.
17:5018:10Ing. Czán Martin, Danfoss spol. s r.o.Predstavenie tepelných výmenníkov MICRO PLATE, inovatívna a flexibilná konštrukcia (detaily prednášky)
Vyše 40 rokov bez akejkoľvek podstatnej zmeny sa používal rovnaký typ tepelného výmenníka. Ale teraz sa to má na základe najnovšieho vynálezu spoločnosti Danfoss, tepelného výmenníka Micro Plate (MPHE), všetko zmeniť. Vďaka originálnej konštrukcii prvkov dosky vám naše nové tepelné výmenníky MPHE ponúkajú excelentné smerovanie k lepšej výkonnosti a nižšiemu zaťaženiu životného prostredia. Zlepšením prietoku teplonosného média cez systém dosiek a lepším využitím výmennej plochy tepla tepelné výmenníky typu MPHE umožňujú oveľa lepší prenos tepla.
18:1018:30Ing. Obšívaný Miroslav, SZVT, STEFE SK a.s.Európska legislatíva v oblasti úspor energie pre CZT (detaily prednášky)
Štátna energetická problematika - potreba nových zmien. Zákon o regulácii a jeho problémy. Potreba zmien v novom zákone o tepelnej energetike. Veľa otáznikov pri transpozícii smernice EÚ o energetickej efektívnosti.
21:0000:00

Spoločenský večer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky

POLNOČNÉ PREKVAPENIE, aké ste nemohli vidieť a zažiť nikde na Slovensku ani strednej Európe!

19.04.2013 - piatok

 7:308:15Registrácia účastníkov 
Využitie IT technológií počas prevádzky8:158:45

Ing. Lacko Ľuboslav, CSBC spol. s.r.o., PC Revue
Mgr. Kubovčík Miroslav, Microsoft Slovakia s.r.o.

Mobilné IT technológie - nové možnosti pre firemnú klientelu (tablety, smartfóny, operačné systémy, Windows 8) (detaily prednášky)
Využitie mobilných platforiem v biznise. Kvalitné mobilné zariadenia, často v spojení s možnosťami sociálnych sietí umožňujú naplniť požiadavky moderného dynamického biznisu.
Je vaša firma pripravená profitovať z výhod mobilných klientských zariadení? Pre inšpiráciu poslúžia príklady najčastejšie aplikovaných scenárov nasadenia mobilných zariadení v biznise. Model  distribúcie mobilných aplikácií cez aplikačné markety je jedinečnou príležitosťou malé firmy a startupy. Aj zavedené firmy môžu zúročiť doterajšie skúsenosti vývojárov a transformovať svoje aplikácie pre mobilné zariadenia, ktoré pomôžu zvýšiť produktivitu vlastných pracovníkov. Univerzálne použiteľné aplikácie v danom odvetví a môžu byť pre vašu firmu významným predajným artiklom.
8:459:30Ing. Stanek Igor, CHASTIA s.r.o.Trendy vývoja informačných systémov pre výrobcov a distribútorov tepla - energetický manažment, fakturácia, údržba, ... (detaily prednášky)
Najnovšie trendy vývoja komplexných informačných systémov pre výrobcov a distribútorov tepla. Grafické informačné systémy, výkresy, pasport, energetický manažment, rozpočítanie spotrieb energií, plánovaná údržba, prehliadky a revízie, neplánovaná údržba, fakturácia za energie a údržbu - webový helpdesk, vývoj aplikácií pre tablety a mobilné telefóny. Príklad riešenia - grafický informačný systém Chastia FM, Chastia Helpdesk, Chastia Mobile.
9:3010:00Ing. Michlík Ján, SLOVANET a.s.Telekomunikačná infraštruktúra v tepelnom hospodárstve (detaily prednášky)
Možnosti využitia dátovej komunikácie nielen pre účely riadenia prevádzky tepelných zariadení.
10:0010:30Prestávka na kávu
10:3011:15Ing. Bartoš Milan, Bratislavská teplárenská a.s.Dispečerské riadenie sústav CZT – Bratislavská teplárenská, a.s., TERMIS – program pre výpočet hydrauliky tepelných sietí (detaily prednášky)
Dispečerské riadenie sústav CZT – Bratislavská teplárenská, a.s.. Prezentácia dispečerského riadenia sústav CZT v podmienkach Bratislavskej teplárenskej. Dispečerské riadenie z pohľadu plánovania, riadenia a hodnotenia prevádzky SCZT. Využívané riadiace informačné systémy pri práci dispečingu. TERMIS – program pre výpočet hydrauliky tepelných sietí. Praktické skúsenosti s využívaním programu TERMIS v podmienkach Bratislavskej teplárenskej, a.s.
11:1512:00Ing. Stanek Ján, TERMOKLIMA s.r.o. PopradTepelno-hydraulický výpočet tepelných sietí v reálnom čase s prepojením na dispečing, optimalizácia prevádzky v reálnom čase (detaily prednášky)
Riešenie tepelno-hydraulických výpočtov tepelnej siete CZT v reálnom čase. Prepojenie na dáta z dispečingu. Optimalizácia výstupnej teploty a výkonu zdrojov v reálnom čase na základe predpovede počasia, optimalizácia riadenia čerpadiel u rozsiahlych tepelných sietí. Riešenie simulácií havarijných stavov. Podpora dispečerského riadenia tepelnej siete.
12:0013:30Exkurzia do KežmarkuPlynové kotolne s malým biomasovým kotlom, pelety versus štiepka, rýchlorastúce vŕby, logistika dopravy paliva (detaily prednášky)